Skip to content

Privacy

Persoonsgegevens en privacy

Is er een zorgdossier?

De wet verplicht ons om een dossier bij te houden in verband met de goede zorgverlening aan u. In het dossier bewaren wij gegevens over u die van belang zijn voor de zorgverlening, zoals medische gegevens. Het zorgplan maakt deel uit van het zorgdossier. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgdossier.

Waarvoor wordt uw zorgdossier gebruikt en wie hebben inzage hierin?

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven wij aan anderen geen inzage in het zorgdossier, tenzij dat wettelijk verplicht
is. Bijvoorbeeld wanneer inzage door de inspectie voor de Gezondheidszorg noodzakelijk is.

Anderen zijn niet:

  • Degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de zorgverlening of behandeling als dat noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
  • Uw (wettelijke) vertegenwoordiger (als u deze heeft) voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn of haar taak.


Wij gebruiken uw zorgdossier bij de zorgverlening uitsluitend voor zover dat nodig is, zoals voor:

  • De goede zorgverlening en behandeling aan u;
  • Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de zorgverlening;
  • De financiële afwikkeling en controle;
  • Intercollegiale toetsing;
  • Intervisie en supervisie;
  • Calamiteiten en incidenten onderzoek

Kunt u een verzoek doen tot het wijzigen of vernietigen van uw zorg dossiergegevens?

Als u een vernietigingsverzoek schriftelijk doet, dan vernietigen wij u zorgdossier. Wij vernietigen uw zorgdossier echter
niet als het bewaren van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan u zelf. Het moet dan gaan om een concreet,
actueel belang. Wij vernietigen uw zorgdossier ook niet als dit niet mag op grond van de wet.
Uiterlijk een maand na de aanvraag voor vernietiging van het zorgdossier zullen wij u op de hoogte brengen van het
uitvoeren van dit verzoek. Dit termijn kunnen wij met 2 maanden verlengen als dat nodig is. Als wij om bovenstaande reden
het dossier niet kunnen of mogen vernietigen zullen wij u ook hiervan, met de betreffende reden, op de hoogte brengen.
Zolang u bij ons in zorg bent kunnen wij het dossier niet vernietigen, wel kunnen wij op verzoek gedeeltes in het dossier op
verzoek verwijderen of aanpassen. U kunt hiervoor een verzoek indienen en wij zullen dan samen met u dit verzoek
aanpassen.


Welke regels gelden er voor het bijhouden en bewaren van het zorgdossier?

Wij zijn verplicht ons te houden aan de wet omtrent het bewaren en bijhouden van het zorgdossier, dit houdt het volgende
in:
De gegevens uit het zorgdossier dienen 20 jaar bewaard te blijven, na beëindigen van de zorg, en langer als dit nodig is;
Bij een incident kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken, als dit voor het onderzoek noodzakelijk is. Wij handelen dan
volgens de wet en regelgeving tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

Kunt u het zorgdossier inzien en een kopie krijgen?

U kunt het zorgdossier altijd inzien en een kopie krijgen. U krijgt tijdens het ingaan van de zorg een code, met deze code
kunt u altijd het dossier inzien en de rapportages inzien. Deze kunt u 24 uur per dag bekijken.

Wat gebeurt er met het zorgdossier na het beëindigen van de overeenkomst?

Na het beëindigen van de overeenkomst bewaren wij het dossier zolang als wettelijk verplicht is, of zolang redelijkerwijs
nodig is

Binnen welk termijn moet het zorgplan gereed zijn?

Als de aanvang van de zorg binnen 24 uur valt, moet het zorgplan binnen 5 werkdagen na het starten van de zorg gereed
zijn. Bij andere gevallen moet het zorgplan voor aanvang van de zorg gereed zijn.

Klachten

Wat kunt u doen met een klacht over ons?
Wij hebben een onafhankelijke klachtenfunctionaris, ze zal ook altijd onafhankelijk te werk gaan. Met deze kunt u samen de
klacht bespreken, en gaat ze haar best doen deze samen met u en ons zo goed mogelijk op te lossen. Het gebruik maken
van de klachtenfunctionaris is gratis en kunt u altijd bereiken onder ons nummer 036-8447111.
Onze klachtenfunctionaris kunt u ook helpen en adviseren over de te nemen stappen. Vlo Care is aangesloten bij het
klachtenportaal. De Functionaris zal u helpen met het contact opnemen bij deze instantie maar natuurlijk kunt u dat ook zelf doen.